BG's JAPANESE DESIGNS

Sashiko BlocksĀ 
DS Bamboo Block - $8.50
DS bamboo
DS Croton Block - $8.50
DS Croton
DS Celtic Knot-1 Block - $8.50
DS Celtic-1
DS Celtic Knot-2 - $8.50
DS Celtic-2
DS Celtic Knot-3 - $8.50
DS Celtic Knot-3
DS Daffodil Block - $8.50
DS Daffodil
DS Daisy Block - $8.50
DS Daisy
DS Ginko Block - $8.50
DS Ginko
DS Hibiscus Block - $8.50
DS Hibiscus
DS Iris Block - $8.50
DS Iris
DS Lily of the Valley Block - $8.50
DS Lily of the Valley
DS Lily Block - $8.50
DS Lily
DS Oriental Crest Block - $8.50
DS Oriental Crest
DS Peony Block - $8.50
DS Peony
DS Sunflower Block - $8.50
DS Sunflower
DS Temari 1 Block - $8.50
DS Temari-1
DS Temari 2 Block - $8.50
DS Temari-2
DS Temari 3 Block - $8.50
DS Temari-3
DS Vinca Block - $8.50
DS Vinca
DS Waterlily Block - $8.50
DS Waterlily
View shopping cart